BARÒMETRE ELECTORAL

El dia 15 de novembre de 2017 hi ha eleccions a Rector de la UPC. Les darreres eleccions, el 2013, es varen desenvolupar en un context enrarit de restriccions pressupostàries radicals, pujada de taxes universitàries i acomiadaments massius de PDI temporal i PAS interí. Els resultats electorals de la segona volta varen ser els següents:

PDI-A PDI-B EGM PAS Ponderat
AE 53.8% 47.3% 26.4% 19.6% 42.6%
EF 46.2% 52.7% 73.6% 80.4% 57.4%

El vot per a l’elecció de rector o rectora és ponderat per sectors de la comunitat universitària. Els coeficients de ponderació que regula l’article 69.4 dels Estatuts de la UPC són:

  • PDI-A – Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 0,51
  • PDI-B – Personal docent i investigador, excloent-ne el corresponent al sector PDI-A: 0,14
  • EGM – Estudiants de grau i màster universitari: 0,24
  • PAS – Personal d’administració i serveis: 0,11

Previsiblement, les eleccions del 2017 es desenvoluparan en un ambient més assossegat pel que fa als problemes de la comunitat universitària, però molt marcades pels esdeveniments polítics del nostre país.

Sigues un membre actiu!  Copsa l’opinió en el teu entorn i fes la teva pròpia predicció!

PDI-A PDI-B EGM PAS Ponderat
Candidat 1

%

%

%

%

50

%

Candidat 2

50

%

50

%

50

%

50

%

50

%

Comments are closed